ด้วยความปรารถนาดีจาก
เทศบาลตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี