ชื่อเรื่อง : พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2543

ชื่อไฟล์ : vmoYnN5Wed50532.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้