ชื่อเรื่อง : ประกาศ ก.จ. ก.ท.และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256

ชื่อไฟล์ : fSbyUppWed15759.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้