ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง