ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการจัดเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง