ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนรักไมตรี หมู่ที่ 10 (ถนนผดุงพาณิชย์-ถนนสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง