ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำตรายางประทับตราบัตรเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง