ชื่อเรื่อง : ซื้อซื้อมูลวัว ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง