ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ป้ายนับคะแนน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง