ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ในการเลือกตั้ง (จัดทำบอร์ดและป้ายประชาสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง