ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง