ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง