ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมถนน คสล.และถนนลาดยางในเขตเทศบาลตำบลสร้างก่อ รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตำบลสร้างก่อ เลขที่ 18/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง