ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บธ 3039 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง