ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาพาหนะรถโดยสารไม่ประจำทาง ตามโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง