ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง