ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง