ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานกองช่าง (พนักงานบันทึกข้อมูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง