ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานกองช่าง (พนักงานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง