ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-57-00060 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง