ชื่อเรื่อง : ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องเสียงกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด)