ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-2424 อด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง