ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 478-61-0040 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง