ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานกองช่าง (จ้างเหมาบริการงานซ่อมบำรุงและบันทึกข้อมูล) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง