ผลสำรวจความคิดเห็น  (ทำแบบสำรวจ จำนวน 25 คน )
เพศ
ชาย
58.82%
หญิง
41.18%
สถานภาพผู้ตอบ
ผู้รับบริการ
35.85%
เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ
24.53%
ผู้เข้าใช้บริการทั่วไป
20.75%
อื่นๆ
18.87%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
พอใจมากที่สุด
29.27%
พอใจมาก
26.83%
ปานกลาง
14.63%
พอใจน้อย
14.63%
พอใจน้อยที่สุด
14.63%
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
พอใจมากที่สุด
31.58%
พอใจมาก
31.58%
ปานกลาง
15.79%
พอใจน้อย
10.53%
พอใจน้อยที่สุด
10.53%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวก รวดเร็ว
พอใจมากที่สุด
31.25%
พอใจมาก
50.00%
ปานกลาง
0.00%
พอใจน้อย
18.75%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
พอใจมากที่สุด
21.43%
พอใจมาก
71.43%
ปานกลาง
0.00%
พอใจน้อย
7.14%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
พอใจมากที่สุด
38.46%
พอใจมาก
30.77%
ปานกลาง
30.77%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
มีระยะในการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพงาน
พอใจมากที่สุด
23.08%
พอใจมาก
69.23%
ปานกลาง
7.69%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
พอใจมากที่สุด
46.15%
พอใจมาก
46.15%
ปานกลาง
7.69%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
ข้อเสนอแนะ
พอใจแล้ว ลดเวลาในการให้บริการ เพิ่มอาคารสำนักงานในการให้บริการ บริการดีแล้วครับ ไม่มีข้อเสนอแนะ