ผลสำรวจความพึงพอใจ  (ทำแบบสำรวจ จำนวน 77 คน )
เพศ
ชาย
46.58%
หญิง
53.42%
สถานภาพผู้ตอบ
ผู้รับบริการ
31.03%
เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ
27.59%
ผู้เข้าใช้บริการทั่วไป
18.39%
อื่นๆ
22.99%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
พอใจมากที่สุด
12.96%
พอใจมาก
25.93%
ปานกลาง
20.37%
พอใจน้อย
18.52%
พอใจน้อยที่สุด
22.22%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวก รวมเร็ว
พอใจมากที่สุด
20.69%
พอใจมาก
13.79%
ปานกลาง
31.03%
พอใจน้อย
17.24%
พอใจน้อยที่สุด
17.24%
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
พอใจมากที่สุด
18.18%
พอใจมาก
18.18%
ปานกลาง
12.12%
พอใจน้อย
15.15%
พอใจน้อยที่สุด
36.36%
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
พอใจมากที่สุด
18.42%
พอใจมาก
18.42%
ปานกลาง
21.05%
พอใจน้อย
23.68%
พอใจน้อยที่สุด
18.42%
การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
พอใจมากที่สุด
21.74%
พอใจมาก
21.74%
ปานกลาง
17.39%
พอใจน้อย
26.09%
พอใจน้อยที่สุด
13.04%
มีระยะในการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพงาน
พอใจมากที่สุด
26.09%
พอใจมาก
30.43%
ปานกลาง
17.39%
พอใจน้อย
8.70%
พอใจน้อยที่สุด
17.39%
มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
พอใจมากที่สุด
26.09%
พอใจมาก
8.70%
ปานกลาง
17.39%
พอใจน้อย
17.39%
พอใจน้อยที่สุด
30.43%
มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่พร้อมในการให้บริการ
พอใจมากที่สุด
14.29%
พอใจมาก
35.71%
ปานกลาง
14.29%
พอใจน้อย
21.43%
พอใจน้อยที่สุด
14.29%
มีแบบฟอร์มที่สะดวกในการกรอกข้อมูล
พอใจมากที่สุด
25.00%
พอใจมาก
25.00%
ปานกลาง
18.75%
พอใจน้อย
18.75%
พอใจน้อยที่สุด
12.50%
มีตู้แสดงความคิดเห็นหรือแบบประเมินการบริการ
พอใจมากที่สุด
33.33%
พอใจมาก
11.11%
ปานกลาง
22.22%
พอใจน้อย
11.11%
พอใจน้อยที่สุด
22.22%
มีสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่นที่นั่งพักสำหรับผู้มาใช้บริการ ที่จอดรถ น้ำดื่ม ฯลฯ
พอใจมากที่สุด
15.38%
พอใจมาก
15.38%
ปานกลาง
15.38%
พอใจน้อย
38.46%
พอใจน้อยที่สุด
15.38%
สถานที่ให้บริการมีความปลอดภัย สะอาด เป็นระเบียบ
พอใจมากที่สุด
25.00%
พอใจมาก
25.00%
ปานกลาง
37.50%
พอใจน้อย
12.50%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบการบริการข้อมูลสารสนเทศ
พอใจมากที่สุด
42.86%
พอใจมาก
14.29%
ปานกลาง
0.00%
พอใจน้อย
14.29%
พอใจน้อยที่สุด
28.57%
สภาพภูมิทัศน์มีความสวยงาม เหมาะสมและเป็นระเบียบ
พอใจมากที่สุด
0.48%
พอใจมาก
0.16%
ปานกลาง
99.05%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.32%
การปลูกต้นไม้ให้ความร่วมรื่น การจัดสวนหย่อมมีความเหมาะสม
พอใจมากที่สุด
25.00%
พอใจมาก
25.00%
ปานกลาง
12.50%
พอใจน้อย
25.00%
พอใจน้อยที่สุด
12.50%
อาคารสถานที่มีความเป็นเอกลักษณ์ มั่นคงสวยงาม
พอใจมากที่สุด
50.00%
พอใจมาก
0.00%
ปานกลาง
0.00%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
50.00%
ข้อเสนอแนะ
-