เทศบาลตำบลสร้างก่อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างก่อ
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
play_arrow หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
folder การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับท poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview65
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview66
insert_drive_file ประกาศ กจ. ก.ท. ก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่4) พ. poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview61
insert_drive_file ประกาศ กถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(หมวด 4 การสรรหาบุคคล) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview63
insert_drive_file ประกาศ กท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview58

folder การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
insert_drive_file ประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview66
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่3)พ.ศ.256 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview68
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview64
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview66
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลองพนักงานจ้างสำหรับเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview66

folder การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
insert_drive_file แนบท้ายแบบประเมินข้าราชการบรรจุใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview71
insert_drive_file แนบท้ายแบบประเมินสายบริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview64
insert_drive_file แนบท้ายแบบประเมินสายวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview73
insert_drive_file ประกาศ ก.จ. ก.ท.และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview71
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview66

folder การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
insert_drive_file ประกาศ ก.จ. ก.ท.และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview60
insert_drive_file ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview93
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.อุดรธานี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานเทศบาล ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview58
insert_drive_file ประกาศ ก.ทจ. เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview66
insert_drive_file ประกาศ ก.ทจ.อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview61