info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างก่อ
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลสร้างก่อ เลขที่ 259 หมู่ 9 ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร 042-131012


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 160
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 4777/2564 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลสร้างก่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลสร้างก่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศผู้กำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่ยมราคาต่อปี (เพิ่มเติม)
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชั่นระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Landuse Plan) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 3397/2564 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COV poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย และโรคระบาดสัตว์ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file คำสั่งจังหวัดอุดรธานี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสร้างก่อ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2564 (ภ.ด.ส.3) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสร้างก่อ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ของเทศบาตำบลสร้างก่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสร้างก่อ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสร้างก่อ เรื่อง ริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสร้างก่อ เรื่อง ประกาศรับหลักประกันสัญญา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file จดหมายข่าว เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
1 - 20 (ทั้งหมด 41 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายประพิศ พิมมะโส)
นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายประพิศ พิมมะโส)
นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
พยากรณ์อากาศ