messager
 
เทศบาลตำบลสร้างก่อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างก่อ
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
place สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญรอปรับปรุง
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

รอปรับปรุง
info_outline วิสัยทัศน์-พันธกิจ
วิสัยทัศน์หน่วยงานวิสัยทัศน์-พันธกิจ พันธกิจ 1.จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ 2.จัดให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง 3.จัดให้มีน้ำสะอาดหรือระบบประปา 4.จัดให้มีการรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย 5.จัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 6.จัดให้มีการป้องกันแบะระงับโรคติดต่อ และการสาธารณสุข 7.จัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ และควบคุมการฆ่าสัตว์ 8.จัดให้มีการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 9.จัดให้มีการศึกษา 10.จัดให้มีการส่งเสริมการกีฬา 11.จัดให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 12.จัดให้มีการบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร 13.จัดให้มีการบำรุง รักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่น 14.จัดให้มีการบำรุงและส่งเสริมการลงทุน 15.จัดให้มีสุสานและฌาปนกิสถาน 16.พัฒนาการบริหา การจัดการ เทศบาลให้มีประสิทธิภาพ วิสัยทัศน์ "มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง สืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น" 4 ตุลาคม 2561
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

2.จัดให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง

3.จัดให้มีน้ำสะอาดหรือระบบประปา

4.จัดให้มีการรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย

5.จัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

6.จัดให้มีการป้องกันแบะระงับโรคติดต่อ และการสาธารณสุข

7.จัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ และควบคุมการฆ่าสัตว์

8.จัดให้มีการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

9.จัดให้มีการศึกษา

10.จัดให้มีการส่งเสริมการกีฬา

11.จัดให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

12.จัดให้มีการบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

13.จัดให้มีการบำรุง รักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่น

14.จัดให้มีการบำรุงและส่งเสริมการลงทุน

15.จัดให้มีสุสานและฌาปนกิสถาน

16.พัฒนาการบริหา การจัดการ เทศบาลให้มีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์

"มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง สืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น"

ตุลาคม 2561

 

วิสัยทัศน์-พันธกิจ
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

วิสัยทัศน์-พันธกิจ พันธกิจ 1.จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ 2.จัดให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง 3.จัดให้มีน้ำสะอาดหรือระบบประปา 4.จัดให้มีการรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย 5.จัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 6.จัดให้มีการป้องกันแบะระงับโรคติดต่อ และการสาธารณสุข 7.จัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ และควบคุมการฆ่าสัตว์ 8.จัดให้มีการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 9.จัดให้มีการศึกษา 10.จัดให้มีการส่งเสริมการกีฬา 11.จัดให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 12.จัดให้มีการบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร 13.จัดให้มีการบำรุง รักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่น 14.จัดให้มีการบำรุงและส่งเสริมการลงทุน 15.จัดให้มีสุสานและฌาปนกิสถาน 16.พัฒนาการบริหา การจัดการ เทศบาลให้มีประสิทธิภาพ วิสัยทัศน์ "มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง สืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น" 4 ตุลาคม 2561
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

2.จัดให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง

3.จัดให้มีน้ำสะอาดหรือระบบประปา

4.จัดให้มีการรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย

5.จัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

6.จัดให้มีการป้องกันแบะระงับโรคติดต่อ และการสาธารณสุข

7.จัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ และควบคุมการฆ่าสัตว์

8.จัดให้มีการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

9.จัดให้มีการศึกษา

10.จัดให้มีการส่งเสริมการกีฬา

11.จัดให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

12.จัดให้มีการบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

13.จัดให้มีการบำรุง รักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่น

14.จัดให้มีการบำรุงและส่งเสริมการลงทุน

15.จัดให้มีสุสานและฌาปนกิสถาน

16.พัฒนาการบริหา การจัดการ เทศบาลให้มีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์

"มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง สืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น"

ตุลาคม 2561

 

place ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน ข้อมูลทั่วไป เทศบาลตำบลสร้างก่อ เดิมคือสุขาภิบาลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2537 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 36 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2537 และได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะ พ.ศ. 2542 2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขตเทศบาลตำบลสร้างก่อตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอกุดจับ ประมาณ 14 กิโลเมตร จัดเป็นชุมชนที่มีความหนาแน่น ตามแนวถนน รพช.อด 12030 บ้านศรีชมชื่น-โคกสว่าง ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักที่สำคัญของชุมชนนี้ และมีถนนลูกรังเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ทำให้การคมนาคมในชุมชนนี้ติดต่อกันได้ไม่สะดวกทั่วถึงและติดอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดอุดรธานี ประมาณ 36 กิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้.- ทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ห่างเป็นแนวตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนผดุงพาณิชย์ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากถนนผดุงพาณิชย์บรรจบกับถนนไปบ้านดงเย็นไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนผดุงพาณิชย์ ระยะ 1,200 เมตร จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางถนนผดุงพาณิชย์และถนน รพช.อด12030 บ้านศรีชมชื่น-โคกสว่าง ไปทางทิศตะวันออกผ่านถนนบวรนิเวศน์ ถึง หลักเขตที่ 2 ซึ่งอยู่ตามแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนน รพช.อด 12030 บ้านศรีชมชื่น-โคกสว่าง ตรงจุดที่อยู่ห่างจากถนน รพช.อด12030 บ้านศรีชมชื่น-โคกสว่าง ระยะ 1,500 เมตร ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ ผ่านถนน รพช.12030 บ้าน ศรีชมชื่น-โคกสว่าง ผ่านไปถนนบ้านโนนฐานะถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งอยู่ตามแนวเส้นตั้งฉากกับ ศูนย์กลางถนน รพช.อด 12030 บ้านศรีชมชื่น-โคกสว่าง ระยะ 1,500 เมตรตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางถนน รพช.อด12030 บ้านศรีชมชื่นบรรจบกับถนนผดุงพาณิชย์ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนน รพช.อด 12030 บ้านศรีชมชื่น-โคกสว่าง ระยะ 1,500 เมตร ทิศใต้ จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางถนน รพช.อด 12030 บ้านศรีชมชื่น-โคกสว่างและถนนผดุงพาณิชย์ ระยะ 1,500 เมตร ไปทางทิศตะวันตก ผ่านถนนไปทำการนิคมห้วยหลวง และถนนไปบ้านผัง 4 ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนผดุงพาณิชย์ตรงจุดที่อยู่ห่างจากถนนผดุงพาณิชย์บรรจบกับถนนไปบ้านดงเย็น ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวถนนผดุงพาณิชย์ ระยะ 1,200 เมตร ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือ ห่างจากถนน รพช.อด 12030 บ้านศรีชมชื่น-โคกสว่าง ผ่านถนนผดุงพาณิชย์บรรจบกับหลักเขต 2.2 เขตการปกครองและการบริหาร เทศบาลตำบลสร้างก่อ มีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 8.57 ตารางกิโลเมตรประกอบด้วย 4 ชุมชน คือ หมู่ที่ 1 ชุมชนสร้างก่อ ,หมู่ที่ 9 ชุมชนบ่อเงิน , หมู่ที่ 10 ชุมชนบ่อทอง และ หมู่ที่ 13 ชุมชนบ่อคำ รวม 954 ครัวเรือน มีประชากรเมื่อสิ้นเดือน เมษายน 2556 จำนวน 3,865 คน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

 ข้อมูลทั่วไป

เทศบาลตำบลสร้างก่อ เดิมคือสุขาภิบาลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2537ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 36 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2537 และได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะ พ.ศ. 2542

2.1   ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง

ó  ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต

ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขตเทศบาลตำบลสร้างก่อตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลสร้างก่อ    อำเภอกุดจับ   จังหวัดอุดรธานี   อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอกุดจับ  ประมาณ  14   กิโลเมตร   จัดเป็นชุมชนที่มีความหนาแน่น  ตามแนวถนน  รพช.อด 12030    บ้านศรีชมชื่น-โคกสว่าง   ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักที่สำคัญของชุมชนนี้  และมีถนนลูกรังเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ทำให้การคมนาคมในชุมชนนี้ติดต่อกันได้ไม่สะดวกทั่วถึงและติดอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดอุดรธานี  ประมาณ  36  กิโลเมตร  มีอาณาเขตดังนี้.-

            ทิศเหนือ   ตั้งแต่หลักเขตที่ 1   ซึ่งตั้งอยู่ห่างเป็นแนวตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนผดุงพาณิชย์  ตรงจุดที่อยู่ห่างจากถนนผดุงพาณิชย์บรรจบกับถนนไปบ้านดงเย็นไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนผดุงพาณิชย์  ระยะ   1,200  เมตร    จากหลักเขตที่ 1  เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางถนนผดุงพาณิชย์และถนน รพช.อด12030 บ้านศรีชมชื่น-โคกสว่าง ไปทางทิศตะวันออกผ่านถนนบวรนิเวศน์ ถึง หลักเขตที่ 2  ซึ่งอยู่ตามแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนน  รพช.อด 12030  บ้านศรีชมชื่น-โคกสว่าง   ตรงจุดที่อยู่ห่างจากถนน รพช.อด12030 บ้านศรีชมชื่น-โคกสว่าง  ระยะ  1,500 เมตร

          ทิศตะวันออก   จากหลักเขตที่ 2   เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ ผ่านถนน รพช.12030    บ้าน ศรีชมชื่น-โคกสว่าง    ผ่านไปถนนบ้านโนนฐานะถึงหลักเขตที่  3  ซึ่งอยู่ตามแนวเส้นตั้งฉากกับ  ศูนย์กลางถนน รพช.อด 12030  บ้านศรีชมชื่น-โคกสว่าง  ระยะ  1,500   เมตรตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางถนน รพช.อด12030 บ้านศรีชมชื่นบรรจบกับถนนผดุงพาณิชย์ไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวถนน รพช.อด 12030 บ้านศรีชมชื่น-โคกสว่าง  ระยะ  1,500  เมตร

          ทิศใต้  จากหลักเขตที่ 3  เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางถนน  รพช.อด 12030  บ้านศรีชมชื่น-โคกสว่างและถนนผดุงพาณิชย์   ระยะ  1,500 เมตร  ไปทางทิศตะวันตก ผ่านถนนไปทำการนิคมห้วยหลวง และถนนไปบ้านผัง 4  ถึงหลักเขตที่ 4   ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนผดุงพาณิชย์ตรงจุดที่อยู่ห่างจากถนนผดุงพาณิชย์บรรจบกับถนนไปบ้านดงเย็น   ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวถนนผดุงพาณิชย์   ระยะ  1,200  เมตร

ทิศตะวันตก  จากหลักเขตที่ 4  เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือ ห่างจากถนน รพช.อด 12030    บ้านศรีชมชื่น-โคกสว่าง  ผ่านถนนผดุงพาณิชย์บรรจบกับหลักเขต

2.2 เขตการปกครองและการบริหาร

             เทศบาลตำบลสร้างก่อ  มีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 8.57 ตารางกิโลเมตรประกอบด้วย  4  ชุมชน  คือ หมู่ที่ 1 ชุมชนสร้างก่อ ,หมู่ที่ 9 ชุมชนบ่อเงิน , หมู่ที่ 10 ชุมชนบ่อทอง  และ หมู่ที่  13 ชุมชนบ่อคำ  รวม  954  ครัวเรือน  มีประชากรเมื่อสิ้นเดือน เมษายน  2556  จำนวน  3,865   คน    

22 พฤศจิกายน 2560

 

 

ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

ข้อมูลทั่วไป เทศบาลตำบลสร้างก่อ เดิมคือสุขาภิบาลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2537 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 36 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2537 และได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะ พ.ศ. 2542 2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขตเทศบาลตำบลสร้างก่อตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอกุดจับ ประมาณ 14 กิโลเมตร จัดเป็นชุมชนที่มีความหนาแน่น ตามแนวถนน รพช.อด 12030 บ้านศรีชมชื่น-โคกสว่าง ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักที่สำคัญของชุมชนนี้ และมีถนนลูกรังเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ทำให้การคมนาคมในชุมชนนี้ติดต่อกันได้ไม่สะดวกทั่วถึงและติดอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดอุดรธานี ประมาณ 36 กิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้.- ทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ห่างเป็นแนวตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนผดุงพาณิชย์ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากถนนผดุงพาณิชย์บรรจบกับถนนไปบ้านดงเย็นไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนผดุงพาณิชย์ ระยะ 1,200 เมตร จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางถนนผดุงพาณิชย์และถนน รพช.อด12030 บ้านศรีชมชื่น-โคกสว่าง ไปทางทิศตะวันออกผ่านถนนบวรนิเวศน์ ถึง หลักเขตที่ 2 ซึ่งอยู่ตามแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนน รพช.อด 12030 บ้านศรีชมชื่น-โคกสว่าง ตรงจุดที่อยู่ห่างจากถนน รพช.อด12030 บ้านศรีชมชื่น-โคกสว่าง ระยะ 1,500 เมตร ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ ผ่านถนน รพช.12030 บ้าน ศรีชมชื่น-โคกสว่าง ผ่านไปถนนบ้านโนนฐานะถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งอยู่ตามแนวเส้นตั้งฉากกับ ศูนย์กลางถนน รพช.อด 12030 บ้านศรีชมชื่น-โคกสว่าง ระยะ 1,500 เมตรตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางถนน รพช.อด12030 บ้านศรีชมชื่นบรรจบกับถนนผดุงพาณิชย์ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนน รพช.อด 12030 บ้านศรีชมชื่น-โคกสว่าง ระยะ 1,500 เมตร ทิศใต้ จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางถนน รพช.อด 12030 บ้านศรีชมชื่น-โคกสว่างและถนนผดุงพาณิชย์ ระยะ 1,500 เมตร ไปทางทิศตะวันตก ผ่านถนนไปทำการนิคมห้วยหลวง และถนนไปบ้านผัง 4 ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนผดุงพาณิชย์ตรงจุดที่อยู่ห่างจากถนนผดุงพาณิชย์บรรจบกับถนนไปบ้านดงเย็น ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวถนนผดุงพาณิชย์ ระยะ 1,200 เมตร ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือ ห่างจากถนน รพช.อด 12030 บ้านศรีชมชื่น-โคกสว่าง ผ่านถนนผดุงพาณิชย์บรรจบกับหลักเขต 2.2 เขตการปกครองและการบริหาร เทศบาลตำบลสร้างก่อ มีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 8.57 ตารางกิโลเมตรประกอบด้วย 4 ชุมชน คือ หมู่ที่ 1 ชุมชนสร้างก่อ ,หมู่ที่ 9 ชุมชนบ่อเงิน , หมู่ที่ 10 ชุมชนบ่อทอง และ หมู่ที่ 13 ชุมชนบ่อคำ รวม 954 ครัวเรือน มีประชากรเมื่อสิ้นเดือน เมษายน 2556 จำนวน 3,865 คน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

 ข้อมูลทั่วไป

เทศบาลตำบลสร้างก่อ เดิมคือสุขาภิบาลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2537ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 36 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2537 และได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะ พ.ศ. 2542

2.1   ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง

ó  ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต

ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขตเทศบาลตำบลสร้างก่อตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลสร้างก่อ    อำเภอกุดจับ   จังหวัดอุดรธานี   อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอกุดจับ  ประมาณ  14   กิโลเมตร   จัดเป็นชุมชนที่มีความหนาแน่น  ตามแนวถนน  รพช.อด 12030    บ้านศรีชมชื่น-โคกสว่าง   ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักที่สำคัญของชุมชนนี้  และมีถนนลูกรังเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ทำให้การคมนาคมในชุมชนนี้ติดต่อกันได้ไม่สะดวกทั่วถึงและติดอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดอุดรธานี  ประมาณ  36  กิโลเมตร  มีอาณาเขตดังนี้.-

            ทิศเหนือ   ตั้งแต่หลักเขตที่ 1   ซึ่งตั้งอยู่ห่างเป็นแนวตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนผดุงพาณิชย์  ตรงจุดที่อยู่ห่างจากถนนผดุงพาณิชย์บรรจบกับถนนไปบ้านดงเย็นไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนผดุงพาณิชย์  ระยะ   1,200  เมตร    จากหลักเขตที่ 1  เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางถนนผดุงพาณิชย์และถนน รพช.อด12030 บ้านศรีชมชื่น-โคกสว่าง ไปทางทิศตะวันออกผ่านถนนบวรนิเวศน์ ถึง หลักเขตที่ 2  ซึ่งอยู่ตามแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนน  รพช.อด 12030  บ้านศรีชมชื่น-โคกสว่าง   ตรงจุดที่อยู่ห่างจากถนน รพช.อด12030 บ้านศรีชมชื่น-โคกสว่าง  ระยะ  1,500 เมตร

          ทิศตะวันออก   จากหลักเขตที่ 2   เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ ผ่านถนน รพช.12030    บ้าน ศรีชมชื่น-โคกสว่าง    ผ่านไปถนนบ้านโนนฐานะถึงหลักเขตที่  3  ซึ่งอยู่ตามแนวเส้นตั้งฉากกับ  ศูนย์กลางถนน รพช.อด 12030  บ้านศรีชมชื่น-โคกสว่าง  ระยะ  1,500   เมตรตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางถนน รพช.อด12030 บ้านศรีชมชื่นบรรจบกับถนนผดุงพาณิชย์ไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวถนน รพช.อด 12030 บ้านศรีชมชื่น-โคกสว่าง  ระยะ  1,500  เมตร

          ทิศใต้  จากหลักเขตที่ 3  เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางถนน  รพช.อด 12030  บ้านศรีชมชื่น-โคกสว่างและถนนผดุงพาณิชย์   ระยะ  1,500 เมตร  ไปทางทิศตะวันตก ผ่านถนนไปทำการนิคมห้วยหลวง และถนนไปบ้านผัง 4  ถึงหลักเขตที่ 4   ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนผดุงพาณิชย์ตรงจุดที่อยู่ห่างจากถนนผดุงพาณิชย์บรรจบกับถนนไปบ้านดงเย็น   ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวถนนผดุงพาณิชย์   ระยะ  1,200  เมตร

ทิศตะวันตก  จากหลักเขตที่ 4  เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือ ห่างจากถนน รพช.อด 12030    บ้านศรีชมชื่น-โคกสว่าง  ผ่านถนนผดุงพาณิชย์บรรจบกับหลักเขต

2.2 เขตการปกครองและการบริหาร

             เทศบาลตำบลสร้างก่อ  มีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 8.57 ตารางกิโลเมตรประกอบด้วย  4  ชุมชน  คือ หมู่ที่ 1 ชุมชนสร้างก่อ ,หมู่ที่ 9 ชุมชนบ่อเงิน , หมู่ที่ 10 ชุมชนบ่อทอง  และ หมู่ที่  13 ชุมชนบ่อคำ  รวม  954  ครัวเรือน  มีประชากรเมื่อสิ้นเดือน เมษายน  2556  จำนวน  3,865   คน    

22 พฤศจิกายน 2560

 

 


× เทศบาลตำบลสร้างก่อ