เทศบาลตำบลสร้างก่อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างก่อ
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 5151/2564 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVI poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
insert_drive_file ตารางการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ (เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
insert_drive_file คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 4777/2564 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลสร้างก่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลสร้างก่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214
insert_drive_file ประกาศผู้กำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่ยมราคาต่อปี (เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
insert_drive_file ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชั่นระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Landuse Plan) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
insert_drive_file คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 3397/2564 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COV poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228
insert_drive_file ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย และโรคระบาดสัตว์ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231
insert_drive_file รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
insert_drive_file คำสั่งจังหวัดอุดรธานี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 251
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสร้างก่อ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2564 (ภ.ด.ส.3) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสร้างก่อ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ของเทศบาตำบลสร้างก่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 311
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสร้างก่อ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสร้างก่อ เรื่อง ริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 414
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสร้างก่อ เรื่อง ประกาศรับหลักประกันสัญญา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 377
21 - 40 (ทั้งหมด 63 รายการ) 1 2 3 4